සහෝදර ශිෂ්‍ය පදනම

ආදී ශිෂ්‍ය පදනම

ගෘහ මූලික පදනම

රජයේ අවශ්‍යතා මත විදේශ ගතව සිට පැමිණෙන්නගේ දරුවන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන්නන්ගේ දරුවන්

රජයේ සේවා මාරු ලැබ පැමිණෙන්නගේ දරුවන්